naše MŠ

naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
o nás
aktivity
spolupráce s jinými organizacemi
fotogalerie
napište nám
autor stránek

náš kalendář

náš kalendář
náš kalendář
aktivity


Mimořádné aktivity prolínající spontánní i řízené činnosti MŠ

1.Estetická výchova – zájmové aktivity,rozvoj talentu a zájmu dětí
- pěvecký kroužek ZVONEČEK – zapojení dětí ze 4. a 3.třídy, vedení zajišťují učitelky, které jsou v těchto třídách

- výtvarný kroužek PASTELKA probíhá v běžné každodenní činnosti, jeho náplň jsme přenesli do  výtvarných činnosti dvou tříd, kde jsou nejstarší děti. 

- taneční kroužek Slunečnice - zapojení dětí ze 4. a 3.třídy, vedení zajišťují učitelky, které jsou v těchto třídách

2. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 
Činnost dětí je po celý rok zaměřena na poznávání a ochranu přírody /živočichů, rostlin, stromů, ptáků,vody,
změn počasí a jeho vlivy ,vliv člověka na přírodu,../, na její bezprostřední pozorování, zkoumání.
Děti jsou vedeny k třídění odpadu a společné třídění v MŠ je prvním krokem k vytvoření správného návyku, normě.
Každý rok sbíráme společně s dětmi, jejich rodiči a někdy se zapojují i občané Oseka, žaludy a kaštany, které 
od nás vykupují myslivci pro lesní zvěř.
Celý rok sbíráme pomerančovou a citronovou kůru. Odesíláme ji do výkupny léčivých bylin.
Již od roku 2003 se účastníme soutěže sběrných surovin a sbíráme s dětmi starý papír, pet lahve, víčka.
V rámci projektu Recyklohraní – sbíráme a odevzdáváme k recyklaci baterie a drobný elektroodpad.
Snažíme se využít i odpadový materiál ještě k dalšímu využití.

Z finančních prostředků za sběr jsou financovány různé akce pro děti – rozloučení s předškoláky, odměny za mimořádnou práci dětí, Den dětí,..

Projekty, které mají v sobě také ekologické téma, najdete i v jiných oblastech naší činnosti. Např. při různých poznávacích akcích, výletech, hrách, pobytech venku.

3.OBLAST POZNÁVACÍ
Děti se seznamují se svým nejbližším okolím,kulturními a historickými památkami.
- účastní se poznávacích vycházek do okolí MŠ,bydliště
- uskutečnění projektu „Kde bydlím a žiji“ 
zaměření na poznávání rodného města, okolí, krajiny, přírody, památky
- seznamování s událostmi památníku Nelson, procházka Naučnou stezkou
- podnikáme výlety na zříceninu hradu, Letohrádek, Krásnou vyhlídku, Izolák
- prohlídka kláštera a klášterní zahrady, výstav v ITC Osek
- obora Křižanov – pěší výlet Křižanov- Domaslavice -Háj-Osek
- výlet do lesoparku v Chomutově /poznávání lesní zvěře, zvířat, ptáků a péče o ně/
-výlet do ZOO /cizokrajná zvířata/
- péče o školní záhonky na ŠZ
- návštěva různých zámků ,poznávání života na zámku, řemesla – projekty spojené s divadelním představením

- spojení s korunovací nebo stužkováním dětí
- návštěva Indiánské vesnice – poznávání života Indiánů v dávné minulosti

4. OZDRAVNÝ PROGRAM se skládá z několika částí a je určen určitým skupinám dětí
1. část – plavecký výcvik pro 2 nejstarší třídy /56 dětí/ - celé je hrazeno z prostředků Města Osek
- děti se otužují, seznamují se hravou formou s vodou, učí se dýchat do vody, nebát se, získají správné dovednosti k základům plavání

2.část - pitný režim je určen pro všechny děti, hlavní a důležité je dodržování pitného režimu a stálá možnost dětí mít dostatek tekutin bez omezení
3.část - péče o dětský chrup /děti si celý rok čistí zuby v MŠ po obědě,do programu „Zdravé zoubky“se zapojují nejstarší děti ze 3., a 4.tř. 
4.část - protidrogová prevence – Děti jsou jednoduchou formou seznamovány s problematikou a nebezpečím drog pro lidské zdraví /využití knihy pro děti J. Breuil Filipova dobrodružství ,Filipova další dobrodružství, rozhovory, vycházky/
Ve spolupráci s DDM Osek je dětem prostřednictvím mateřské školy nabízen program zájmových aktivit, ukázky z činností ve volném čase dětí, seznamují se s možnostmi využití volného času
- prohlídka DDM
- prohlídka knihovny
- tvoření z různých materiálů
- výroba dárků různými technikami 
- Den Země – úklid lesa
- Olympiáda pro děti – místní a oblastní kolo

- Portička 

5. pohybové aktivity, pobyty venku, cvičení v tělocvičně, na sportovišti, olympiáda, fotbalový turnaj

5.ŘEČOVÁ REEDUKACE /vytvoření nové hlásky/
Mateřská škola se snaží v běžné činnosti vést děti ke správnému vyjadřování, provádíme s dětmi různé sluchové, řečové hry, hry s mluvidly,………děti poslouchají, vyprávějí, hrají pohádky, prohlížejí knihy, 
Spolupracujeme s PPP Teplice, SPC Teplice s klinickými logopedy, kam se mohou obrátit rodiče a děti,
pokud nesprávně vyslovují některé hlásky nebo mají jiné řečové obtíže.
Doporučujeme rodičům, kam se mají obrátit v případě potřeby.
Byl proveden logopedický screening logopedickou ordinací v Litvínově.

6.SPOLUPRÁCE S RODINOU
- zápis do MŠ 
- společná jednání na začátku školního roku
- schůzka rodičů – informační, diskusní
- individuální rozhovor s učitelkou, ředitelkou /informace o dětech,../
- informační tabule stálá /školní řád, akce, stravování,../
- informační tabule aktuální /v hale, v šatnách, ŠJ,../
- společné mimořádné akce, společná setkání /Portička, Den matek, sběrové akce,../
- řečová reedukace – spolupráce s logopedem
- zrakový screening Lví očko Teplice 
- zajištění účasti dětí na soutěžích, doprava dětí a pomůcek, oblečení
- pomoc rodičů se zajištěním rozloučení s předškoláky /zajištění kostýmů, pomůcek, …. /
- návštěvy dětí před zahájením docházky, prohlídka prostředí, prostor společně s rodiči
- informace v šatnách dětí o výsledcích dětí /výkresy, výrobky pracovního rázu, pracovní listy, básně, písně.…/
- informace o školním vzdělávacím programu a třídních vzd. programech 
- Osecké noviny – články o akcích školy

Další mimořádné akce MŠ
- prodej dětského oblečení a sportovních potřeb /podzimní, jarní/-spolupráce s rodiči
- Halloween – podzimní strašení, dýňování

- vítání občánků
- akce FOTBAL - účast na fotbalovém turnaji v Litvínově /podzim, jaro/
- Mikulášská nadílka

- Perníkové zdobení – den otevřených dveří
- Vánoční koncert a vánoční nadělování

- zimní sportování, hry se sněhem, bobování,…

- Karneval v MŠ 

- Velikonoční vajíčko /sázení travičky, zdobení kraslic…/
- Oslavy Dne Matek v MŠ – pro Klub důchodců a bývalé zaměstnance, pro rodiče
- Děn dětí – slavnostní den plný her, soutěží, odměna za zájmové aktivity a prezentaci školy na veřejnosti 
– ocenění dětí
- fotografování dětí v MŠ /Vánoční, spol. foto, foto na tablo/
- pohádková představení – malá divadla v MŠ
- seznámení s PC a interaktivní tabulí, tabletem, fungováním počítačové třídy MŠ, pravidelné využití dětmi
- výlet na zámek …………/Duchcov, Jimlín, Klášterec,…/ – prohlídka zámku, seznámení s řemesly, 
divadelní představení, následná korunovace a stužkování předškolních dětí 
„Pasování na školáky“ v zámecké zahradě 

- rozloučení s předškoláky / zábavné odpoledne na školní zahradě s dětmi a rodiči/
pasování na školáky, maškarní tanec,….
 

úřední e-deska

partnerství projektu Sportoviště

nové fotografie

Knihovna 2020

Fotbal

Výtvarné tvoření

Bubínkování 2020 - Broučci

Podzimníčci 2019 - Broučci

Vánoční pečení u Myšek

Vánoce 2019 - Broučci

Vánoce 2019

Halloween

Podzimní tvoření 2019

Bubínkování 2019

Hry 2019 - Broučci

Myšky na podzim 2019

Chomutov 2019 - Broučci

Výlet do Chomutova 2019

Plavání 2019

Myšky v září 2019