Naše aktivity

Mimořádné aktivity prolínající spontánní i řízené činnosti MŠ

1.Estetická výchova – zájmové aktivity,rozvoj talentu a zájmu dětí

 • pěvecký kroužek ZVONEČEK – zapojení dětí ze 4. a 3.třídy, vedení zajišťují učitelky, které jsou v těchto třídách
 • výtvarný kroužek PASTELKA probíhá v běžné každodenní činnosti, jeho náplň jsme přenesli do výtvarných činnosti dvou tříd, kde jsou nejstarší děti.
 • taneční kroužek Slunečnice – zapojení dětí ze 4. a 3.třídy, vedení zajišťují učitelky, které jsou v těchto třídách

2. Ekologická výchova
Činnost dětí je po celý rok zaměřena na poznávání a ochranu přírody /živočichů, rostlin, stromů, ptáků,vody, změn počasí a jeho vlivy ,vliv člověka na přírodu,../, na její bezprostřední pozorování, zkoumání.
Děti jsou vedeny k třídění odpadu a společné třídění v MŠ je prvním krokem k vytvoření správného návyku, normě.
Každý rok sbíráme společně s dětmi, jejich rodiči a někdy se zapojují i občané Oseka, žaludy a kaštany, které od nás vykupují myslivci pro lesní zvěř.
Celý rok sbíráme pomerančovou a citronovou kůru. Odesíláme ji do výkupny léčivých bylin.
Již od roku 2003 se účastníme soutěže sběrných surovin a sbíráme s dětmi starý papír, pet lahve, víčka.
V rámci projektu Recyklohraní – sbíráme a odevzdáváme k recyklaci baterie a drobný elektroodpad.
Snažíme se využít i odpadový materiál ještě k dalšímu využití.

Z finančních prostředků za sběr jsou financovány různé akce pro děti – rozloučení s předškoláky, odměny za mimořádnou práci dětí, Den dětí,..

Projekty, které mají v sobě také ekologické téma, najdete i v jiných oblastech naší činnosti. Např. při různých poznávacích akcích, výletech, hrách, pobytech venku.

3. Oblast poznávací
Děti se seznamují se svým nejbližším okolím,kulturními a historickými památkami.

 • účastní se poznávacích vycházek do okolí MŠ,bydliště
 • uskutečnění projektu „Kde bydlím a žiji“
  zaměření na poznávání rodného města, okolí, krajiny, přírody, památky
 • seznamování s událostmi památníku Nelson, procházka Naučnou stezkou
 • podnikáme výlety na zříceninu hradu, Letohrádek, Krásnou vyhlídku, Izolák
 • prohlídka kláštera a klášterní zahrady, výstav v ITC Osek
 • obora Křižanov – pěší výlet Křižanov- Domaslavice -Háj-Osek
 • výlet do lesoparku v Chomutově /poznávání lesní zvěře, zvířat, ptáků a péče o ně/
  -výlet do ZOO /cizokrajná zvířata/
 • péče o školní záhonky na ŠZ
 • návštěva různých zámků ,poznávání života na zámku, řemesla – projekty spojené s divadelním představením
 • spojení s korunovací nebo stužkováním dětí
 • návštěva Indiánské vesnice – poznávání života Indiánů v dávné minulosti

4. OZDRAVNÝ PROGRAM se skládá z několika částí a je určen určitým skupinám dětí
1. část – plavecký výcvik pro 2 nejstarší třídy /56 dětí/ – celé je hrazeno z prostředků Města Osek
– děti se otužují, seznamují se hravou formou s vodou, učí se dýchat do vody, nebát se, získají správné dovednosti k základům plavání

2.část – pitný režim je určen pro všechny děti, hlavní a důležité je dodržování pitného režimu a stálá možnost dětí mít dostatek tekutin bez omezení
3.část – péče o dětský chrup /děti si celý rok čistí zuby v MŠ po obědě,do programu „Zdravé zoubky“se zapojují nejstarší děti ze 3., a 4.tř.
4.část – protidrogová prevence – Děti jsou jednoduchou formou seznamovány s problematikou a nebezpečím drog pro lidské zdraví /využití knihy pro děti J. Breuil Filipova dobrodružství ,Filipova další dobrodružství, rozhovory, vycházky/
Ve spolupráci s DDM Osek je dětem prostřednictvím mateřské školy nabízen program zájmových aktivit, ukázky z činností ve volném čase dětí, seznamují se s možnostmi využití volného času

 • prohlídka DDM
 • prohlídka knihovny
 • tvoření z různých materiálů
 • výroba dárků různými technikami
 • Den Země – úklid lesa
 • Olympiáda pro děti – místní a oblastní kolo
 • Portička

5. část pohybové aktivity, pobyty venku, cvičení v tělocvičně, na sportovišti, olympiáda, fotbalový turnaj

5.ŘEČOVÁ REEDUKACE /vytvoření nové hlásky/
Mateřská škola se snaží v běžné činnosti vést děti ke správnému vyjadřování, provádíme s dětmi různé sluchové, řečové hry, hry s mluvidly,………děti poslouchají, vyprávějí, hrají pohádky, prohlížejí knihy,
Spolupracujeme s PPP Teplice, SPC Teplice s klinickými logopedy, kam se mohou obrátit rodiče a děti,
pokud nesprávně vyslovují některé hlásky nebo mají jiné řečové obtíže.
Doporučujeme rodičům, kam se mají obrátit v případě potřeby.
Byl proveden logopedický screening logopedickou ordinací v Litvínově.

6.SPOLUPRÁCE S RODINOU

 • zápis do MŠ
 • společná jednání na začátku školního roku
 • schůzka rodičů – informační, diskusní
 • individuální rozhovor s učitelkou, ředitelkou /informace o dětech,../
 • informační tabule stálá /školní řád, akce, stravování,../
 • informační tabule aktuální /v hale, v šatnách, ŠJ,../
 • společné mimořádné akce, společná setkání /Portička, Den matek, sběrové akce,../
 • řečová reedukace – spolupráce s logopedem
 • zrakový screening Lví očko Teplice
 • zajištění účasti dětí na soutěžích, doprava dětí a pomůcek, oblečení
 • pomoc rodičů se zajištěním rozloučení s předškoláky /zajištění kostýmů, pomůcek, …. /
 • návštěvy dětí před zahájením docházky, prohlídka prostředí, prostor společně s rodiči
 • informace v šatnách dětí o výsledcích dětí /výkresy, výrobky pracovního rázu, pracovní listy, básně, písně.…/
 • informace o školním vzdělávacím programu a třídních vzd. programech
 • Osecké noviny – články o akcích školy

Další mimořádné akce MŠ

 • prodej dětského oblečení a sportovních potřeb /podzimní, jarní/-spolupráce s rodiči
 • Halloween – podzimní strašení, dýňování
 • vítání občánků
 • akce FOTBAL – účast na fotbalovém turnaji v Litvínově /podzim, jaro/
 • Mikulášská nadílka
 • Perníkové zdobení – den otevřených dveří
 • Vánoční koncert a vánoční nadělování
 • zimní sportování, hry se sněhem, bobování,…
 • Karneval v MŠ
 • Velikonoční vajíčko /sázení travičky, zdobení kraslic…/
 • Oslavy Dne Matek v MŠ – pro Klub důchodců a bývalé zaměstnance, pro rodiče
 • Děn dětí – slavnostní den plný her, soutěží, odměna za zájmové aktivity a prezentaci školy na veřejnosti
  – ocenění dětí
 • fotografování dětí v MŠ /Vánoční, spol. foto, foto na tablo/
 • pohádková představení – malá divadla v MŠ
 • seznámení s PC a interaktivní tabulí, tabletem, fungováním počítačové třídy MŠ, pravidelné využití dětmi
 • výlet na zámek …………/Duchcov, Jimlín, Klášterec,…/ – prohlídka zámku, seznámení s řemesly,
  divadelní představení, následná korunovace a stužkování předškolních dětí
  „Pasování na školáky“ v zámecké zahradě
 • rozloučení s předškoláky / zábavné odpoledne na školní zahradě s dětmi a rodiči/
  pasování na školáky, maškarní tanec,….